Cơ cấu tổ chức

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất Động Sản FFLAND được tổ chức hoạt động tuân thủ theo quy định của pháp luật.

Ban điều hành công ty: Giám đốc, Phó giám đốc và các Phòng chức năng.

Giám đốc là người đại diện và chịu trách nhiệm cao nhất của Công ty trước pháp luật, trước đối tác và khách hàng về mọi hoạt động kinh doanh của Công ty.